It really will be a shock, because I have been writing aboutPrevious Article
Eξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου  2013.  Έντυπο αίτησης υποψηφίου ....Next Article
Breaking News

Αδικαιολόγητη συγχώνευση τμημάτων στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Αδικαιολόγητη συγχώνευση τμημάτων στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Οι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής,Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. εκφράζουν την έκπληξή τους για την απρόσμενη αναδιάταξη των Τμημάτων που εκπροσωπούν χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τα Τμήματα και με τα αρμόδια όργανα του ΑΠΘ όπως ορίζει ο Ν. 4009:

  • στο άρθρο 8, παρ. 10, όπου οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνουν: «τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό,ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης      φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του»
  • και στο άρθρο 8, παρ. 20, όπου στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου ανήκουν: «ιγ) Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών. ιδ) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών. ιε) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για τον προγραμματικό σχεδιασμό.»

Τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. έχουν μακροχρόνια παράδοση, επιστημονική αυτοτέλεια και ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θεραπεύουν σαφώς διακριτά μεταξύ τους διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά αντικείμενα. Με την πρόταση του ΥΠΑΙΘΠΑ υποβαθμίζονται σε απλές «κατευθύνσεις» ενός τεράστιου, υβριδικού Τμήματος με αδόκιμη [επιστημονικά] ονομασία. Ενδεχόμενη εφαρμογή αυτής της πρότασης θέτει υπό αμφισβήτηση βασικά θέματα αρχής και δημιουργεί σοβαρότατα διοικητικά και ακαδημαϊκά προβλήματα. Συγκεκριμένα:

Θέματα Αρχής

1. Θίγεται το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Το ΑΠΘ είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το Νόμο να δρομολογήσει με ακαδημαϊκά κριτήρια τέτοιου είδους αλλαγές.
2. Είναι στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης να διαμορφώνει το ακαδημαϊκό προφίλ και να δρομολογεί την πολιτική του κάθε Πανεπιστημίου.
3. Πρέπει να υπάρχουν ενιαία κριτήρια και εφαρμογή στην σύμπτυξη ή ανάπτυξη Σχολών και Τμημάτων.

Ακαδημαϊκά και διοικητικά προβλήματα

1. Η συγκρότηση Τομέων δεν προβλέπεται από το νέο νόμο και επομένως δεν είναι καθόλου σαφές πώς θα μπορούσαν να ενσωματωθούν τα Τμήματα που απορροφώνται στη δομή του νέου Τμήματος που θα προκύψει.
2. Θίγεται η αυτονομία των προγραμμάτων σπουδών του κάθε τμήματος που θα απορροφηθεί.
3. Με πάνω από 4500 φοιτητές και 92 μέλη ΔΕΠ τίθεται θέμα μεγέθους και λειτουργικότητας του προτεινόμενου Τμήματος.
4. Με την πρόταση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ δεν είναι καθόλου σαφές αν τοπροτεινόμενο Τμήμα θα δίνει ένα ενιαίο πτυχίο ή διακριτά πτυχία με διακριτά γνωστικά αντικείμενα, και με ποιο τρόπο κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών και φοιτητριών που ήδη φοιτούν στα Τμήματα.
5. Το σχέδιο που προτείνεται δεν ξεκαθαρίζει με ποια κριτήρια θα γίνεται η εισαγωγή των νέων φοιτητών και φοιτητριών, σε ποια ειδικά μαθήματα θα εξετάζονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή και με ποιον τρόπο θα κατανέμονται σε καθεμιά από τις προτεινόμενες κατευθύνσεις.
6. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα για να μπορεί στη συνέχεια να γίνει συζήτηση για οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών του προτεινόμενου τμήματος (π.χ. για τη γλώσσα διδασκαλίας, για τον ελάχιστο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων ανά γλώσσα/κατεύθυνση κτλ.)

Λόγω των σοβαρών ζητημάτων που εγείρει το σχέδιο σε θέματα αρχής και δεδομένων των ελλείψεων του σχεδίου ως προς ουσιαστικές λεπτομέρειες της προτεινόμενης “απορρόφησης,” δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα (καθώς και σε όσα ακόμα θα ανακύψουν) και ζητούμε την ανάκληση της πρότασης «απορρόφησης» των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ένα ενιαίο υβριδικό Τμήμα.

Article
Go To Top