Κι άλλο ένα ιδιαίτερο στη Νέα Κηφισιά!Previous Article
Γαβρόγλου: Εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ μόνο με απολυτήριο Λυκείου σε βάθος 3ετίαςNext Article
Breaking News

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Διεκδίκηση των καταργηθέντων επιδομάτων των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας!

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των καταργηθέντων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Με τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 και του Ν. 3845/2010 επήλθαν περικοπές τόσο στους μισθούς όσο και στα επιδόματα, τα οποία λαμβάνατε, μεταξύ δε αυτών και στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

Οι εν λόγω περικοπές των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, οι οποίες υπήρξαν διαδοχικές, επήλθαν αρχικώς με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010, δυνάμει του οποίου περικόπηκαν κατά ποσοστό 30% τα προαναφερθέντα επιδόματα, με αναδρομική ισχύ από 01.01.2010.

Στη συνέχεια, δυνάμει των διατάξεων τού άρθρου τρίτου παρ. 6 του Ν. 3845/2010, τα εν λόγω επιδόματα περικόπηκαν περαιτέρω και καθορίσθηκαν στα ποσά των 500 ευρώ, 250 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα.

Με την διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011, ρυθμίστηκε το ύψος, οι όροι και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας.

Ειδικότερα, στη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011 ορίζονται τα ακόλουθα:

  1. 1. Το επίδομα των εορτών των Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
  2. 2. Το επίδομα των εορτών του Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα.
  3. 3. Το επίδομα αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
  4. 4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.
  5. 5. Τα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, κατά την ημερομηνία καταβολής τους, το ύψος αυτό, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη μείωση τους.

Ακολούθως, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4046/2012, δημοσιεύθηκε ο Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α` 222/12.11.2012), με τον οποίο εγκρίθηκε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο.

Στην υποπαράγραφο Γ.1 (περ.1) της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4046/2012 ορίσθηκαν τα εξής: «1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 01/01/2013».

Ήδη το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, με την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση του έκρινε ότι η πλήρης κατάργηση των προαναφερομένων επιδομάτων από 01-01-2013, που επήλθε με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη παρίσταται αντισυνταγματική και αντίθετη στις διατάξεις του ΠΠΠΕΣΔΑ, υποχρεώνοντας το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στους εκεί ενάγοντες δικαστικούς υπαλλήλους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά των ανωτέρω   επιδομάτων, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όμοια κρίση κατέληξε πρόσφατα και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 συζητήθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου ομοίου περιεχομένου αγωγές δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες εκκρεμούν προς έκδοση απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, ενόψει της διετούς παραγραφής των αξιώσεων σας, εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή για τη δικαστική διεκδίκηση των ανωτέρω επιδομάτων, η αγωγή αυτή θα πρέπει να κατατεθεί την 15η Δεκεμβρίου 2016, ώστε να διεκδικήσετε το επίδομα Χριστουγέννων του έτους 2014, που ήταν καταβλητέο στις 16 Δεκεμβρίου 2014, και το σύνολο των επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας) για τα έτη 2015 και 2016, ήτοι συνολικό ποσό 2.500,00 ευρώ για κάθε ενάγοντα, που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011.

Το κόστος για την κατάθεση της αγωγής και για την παράσταση μου ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά την συζήτηση αυτής ανέρχεται στο ποσό των 40,00 ευρώ για κάθε ενάγοντα. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης ή εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με οποιονδήποτε τρόπο (νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση), η αμοιβή μου καθορίζεται σε ποσοστό 6% πλέον Φ.Π.Α. επί του ποσού που θα επιδικασθεί σε κάθε ενάγοντα.

Τέλος επισημαίνεται ότι η απόφαση που πρωτοδίκως θα εκδοθεί, θα είναι άμεσα εκτελεστή και θα αποτελεί, εάν είναι θετική, εκτελεστό τίτλο σε βάρος του Δημοσίου, καθώς θα είναι ανέκκλητη, δεδομένου ότι το ανώτατο διεκδικούμενο ποσό από κάθε ενάγοντα (2.500,00 ευρώ) υπολείπεται των 3.000,00 ευρώ, που αποτελεί το όριο του εκκλήτου στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

Ναύπλιο, 09-12-2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ 8 – ΝΑΥΠΛΙΟ

Τηλ:27520-26234, 6972721009

Article
Go To Top