Χθεσινοβραδυνό Previous Article
Υπ. Παιδείας: Αγορά διδακτικών σειρών για το δημοτικόNext Article
Breaking News

Η νέα Υ.Α. για την παράλληλη διδασκαλία β’ ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια (2011-2012)

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Η νέα Υ.Α. για την παράλληλη διδασκαλία β’ ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια (2011-2012)

1)     Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου θα διδάσκονται ως  β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία).

Η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15). Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και β) Η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές.

Για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου, οι Διευθυντές θα συγκεντρώσουν τα ενυπόγραφα σημειώματα των μαθητών που φοιτούν στη ΣΤ΄ Δημοτικού για τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα προβούν στη δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας.

2) Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011-2012 θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15). Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και β) Η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές.

Εφόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε δημιουργηθούν τμήματα για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011-2012, οι μαθητές έχουν τις εξής δυνατότητες:

  • ή να ισχύσει το Π.Δ. 188/1985 (άρθρο 2, παρ. 1)
  • ή μετεγγραφή του μαθητή σε όμορο Γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που διδασκόταν ο μαθητής.

Οι με αρ. πρωτ. 66302/Γ2/10-06-2011, 62780/Γ2/02-06-2011, 85970/Γ2/29-08-2006 (ΦΕΚ Β΄1415) και 89409/Γ2/08-07-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1351) Υπουργικές Αποφάσεις και η με αρ. πρωτ. Γ2/4637/04-09-2001 απόφαση καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2011-12.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δείτε την Υ.Α. εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ DLV.GR:

Τί προβλέπει το Α2 παρ. 1 του ΠΔ 188/1985:

1. Η παράγραφος 6 του Αρ.70 του Β.Δ. 8.7.55 αντικαθίσταται ως εξής:

Παρ. 6. Όταν μαθητής σχολείου Μέσης Γενικής Εκπ/σης εγγράφεται ή μετεγράφεται σε σχολείο που διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχθηκε στο σχολείο προέλευσης του, ο βαθμός του στη ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση του, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνον για τη σχολική χρονιά της εγγραφής ή μετεγγραφής του στο νέο σχολείο καθώς και για την επόμενη σχολική χρονιά φοίτησης.
Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις: α) διετών μαθητών εφόσον στην τάξη επαναφοίτησης τους αλλάζει η διδασκόμενη ξένη γλώσσα (εκτός των διετών μαθητών της Α` τάξης του Γυμνασίου) και β) μαθητών οι οποίοι εγγραφόμενοι ή μετεγγραφόμενοι σε άλλο σχολείο δεν αλλάζουν μεν ξένη γλώσσα, αλλά στην προηγούμενη τουλάχιστον τάξη, δε διδάχτηκαν στο σχολείο προέλευσης τους την ξένη γλώσσα, διότι δε γινόταν διδασκαλία της.
Για τους μαθητές των παραπάνω κατηγοριών υπολογίζεται ο βαθμός της Ξένης Γλώσσας, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Article
Go To Top