20/3/2011: Ετήσιο σεμινάριο & έκθεση βιβλίου στα ΙωάννιναPrevious Article
Μέσα Μαΐου οι Πανελλήνιες ΕξετάσειςNext Article
Breaking News

Νέος διαγωνισµός ΑΣΕΠ αρχές του 2012

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Νέος διαγωνισµός ΑΣΕΠ αρχές του 2012

Όροι και μοριοδοστήσεις για 4.000 θέσεις την περίοδο 2012/13 – 2013/14

Πράσινο φως στο ΑΣΕΠ αναµένεται να δώσει την επόµενη περίοδο το υπουργείο Παιδείας για τη διοργάνωση και πραγµατοποίηση εντός του 2012 του 7ου κατά σειρά γενικού διαγωνισµού εκπαιδευτικών.
Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι η προκήρυξη να εκδοθεί από το ΑΣΕΠτο β’ εξάµηνο του 2011, ώστε η γραπτή εξέταση να γίνει το πρώτο τετράµηνο του 2012. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, όλα θα κριθούν µέχρι τον προσεχήΙούνιο, όταν το υπουργείο Παιδείας θα έχει εικόνα για τον αριθµό των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση. Σύµφωνα µε τιςδιατάξειςτου άρθρου 11του Ν. 3833/2010, από την1η Ιανουαρίου 2011και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου προσωπικού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Oι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η ∆εκεµβρίου του αµέσως προηγούµενου έτους και αφορούν το σύνολο του έτους αυτού.

Το 2010 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών ήταν συνολικά 11.466. Συγκεκριµένα, στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ήταν 3.930 και στη ∆ευτεροβάθµια 7.536. Αυτό σηµαίνει ότι από τα γυµνάσια, τα λύκεια και τα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ υπέβαλαν αίτηση παραίτησης ένας στους εννέακαθηγητές. Η εκτίµηση παραγόντων του υπουργείου Παιδείας είναιότι την τριετία 2011 – 2013 θα συνταξιοδοτηθούν πάνω από 30.000 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνολικά, εκ των οποίων περίπου 20.000 θα συνταξιοδοτηθούν τηδιετία 2012 – 2013. Αυτό σηµαίνει ότι µέσω τουδιαγωνισµού του ΑΣΕΠ θα χρειαστεί να καλυφθούν περίπου 4.000 θέσεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14.
Οι εκπαιδευτικές αλλαγές θα καθορίζουν τις προσλήψεις

Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, από το έτος 2012-13 οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα καλύπτονταιαπό όσους συγκεντρώνουν βαθµολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). ΤοΑΣΕΠ θα προκηρύσσει και θα διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο καιειδικότητα µε σκοπό τον διορισµό ή την πρόσληψή τους στην Πρωτοβάθµια καιτη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες. τις ςχολικές χρονιές 2012-13 και 2013-14 οι προσλήψεις θα γίνουν µε βάση την επιτυχίαστον διαγωνισµό των εκπαιδευτικών,ο οποίος σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας θα διεξαχθεί το 2012. Στον διαγωνισµό αυτό όπως και στον επόµενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ούτε γιατη συµµετοχή ούτε για τον µόνιµοδιορισµό. Στο πλαίσιο αυτο, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει ναγνωρίζουν ότι τα πτυχία που θεωρείται ότιέχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτούν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) µέχρι την περίοδο αυτή είναι τα ακόλουθα:

(α) Των τµηµάτων ΑΕΙ: Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (και Ειδικής Αγωγής), Δηµοτικής Εκπαίδευσης (και Ειδικής Αγωγής), Επιστηµών της Αγωγής ή Επιστηµών Αγωγής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Αγωγής Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικήςκαι Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών.

(β) Σχολής Νηπιαγωγών. (γ) Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. (δ) Διδακτορικόδίπλωµα ήµεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήµες της Αγωγής.

(ε) Καθηγητικών σχολών. σημειώνεται ότι καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου2, παρ. 5 τουΝ. 1894/1990 (ΦΕΚ110 Α’), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α’/20-11-2003), για τους διορισµούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος2004 και εφεξής νοούνται ταπανεπιστηµιακά τµήµατα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 και τοάρθρο 19, παρ. 1 του Ν. 3699/2008, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ, και τωνκλάδων ΠΕ01 Θεολόγων,ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηµατικών,ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερµανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Oικιακής Oικονοµίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων πανεπιστηµίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του Τµήµατος ΨηφιακώνΣυστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΠΕ19), καθώς και ηΑνώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

ΠΗΓΗ: «ΤΑ ΝΕΑ», Χρ. Κάτσικας (08.03.2011)

Article

Διορισμοί - Προσλήψεις - Μεταθέσεις

Ζητείται καθηγητής ή καθηγήτρια με εμπειρία στη διδασκαλία μέσω διαδικτύου!

Ζητείται καθηγητής ή καθηγήτρια με εμπειρία στη διδασκαλία μέσω διαδικτύου!

Ζητείται καθηγητής ή καθηγήτρια με εμπειρία στη διδασκαλία μέσω διαδικτύου για ενήλικα. Το μάθημα αφορά στην επανάληψη - φρεσκάρισμα - γνώσεων επιπέδου Β1 και προετοιμασία γι α το επίπεδο Β2, [...]

Go To Top