Επιστολή της ΟΛΜΕ στους Δημάρχους για συστράτευση κατά των συγχωνεύσεωνPrevious Article
Επιμορφωτική ημερίδα εκπ/κών ΠΕ05, ΠΕ07 Α/θμιας Εκπσης Ανατ. Θεσ/νίκηςNext Article
Breaking News

Πλήρωση πέντε θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Πλήρωση πέντε θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής


Σημείωση: Ο ΣΥ.ΚΑ.Γ.Ε. – DLV είχε ζητήσει επανειλημμένως από το Υπ. Παιδείας και την προκήρυξη θέσεων Σχολικών Συμβούλων της ειδικότητάς μας στην Α/θμια Εκπαίδευση της χώρας, σε σχέση με το πάγιο αίτημά του για τη δημιουργία οργανικών θέσεων καθηγητών Γερμανικής στα δημοτικά σχολεία της χώρας.

Αιτήσεις από 23-2-2011 μέχρι 18-3-2011 (αποκλειστική προθεσμία).

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ και δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη , από τα οποία τα πέντε σε αντίστοιχους τύπους σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, και ΠΕ16 μπορεί να ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς  δεν ισχύει ο περιορισμός της πενταετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα .

Οι υπηρετούντες σε θέσεις Διευθυντών εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 23-2-2011 μέχρι 18-3-2011 (αποκλειστική προθεσμία). Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο(2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης [άρθρο 18 παρ. 9 α)]

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ως εξής:

 • των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που υπηρετούν στο εσωτερικό, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα Γραφεία Εκπαίδευσης όπου τηρείται ο υπηρεσιακός τους φάκελος.
 • των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών εκπαίδευσης θα υποβληθούν μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.

Οι περιφερειακές διευθύνσεις, οι  διευθύνσεις  και τα γραφεία εκπαίδευσης, κατά περίπτωση υποβολής, θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, και, αφού ελέγξουν και θεωρήσουν την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, θα τις αποστείλουν μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήξη  της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν μέχρι και τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο ενδεικτικό βιογραφικό σημείωμα:

α) Δήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο (2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.

β) Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την αίτηση.

γ) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

δ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

ε) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Δε λαμβάνονται υπόψη αποδεικτικά που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.

στ) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

ζ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Λαμβάνονται υπόψη:

1.     Συγγραφή εκδοθέντων βιβλίων για την εκπαίδευση ή τα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου ( με μοναδικό συγγραφέα τον υποψήφιο).

2.     Συμμετοχή σε συγγραφή εκδοθέντων βιβλίων για την εκπαίδευση ή τα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου (συμμετοχή του υποψηφίου σε συγγραφική ομάδα).

3.     Συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα επίσημων διδακτικών βιβλίων (πλην σχολικών βοηθημάτων).

4.     Άσκηση έργου υπευθύνου συγγραφής επίσημων διδακτικών βιβλίων.

5.     Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης ή αναθεώρησης προγραμμάτων σπουδών.

6.     Συμμετοχή σε ομάδα δημιουργίας εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη.

7.     Άσκηση έργου υπευθύνου στη δημιουργία εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη.

8.     Συμμετοχή σε δημοσιευμένες έρευνες, τις οποίες έχουν υλοποιήσει επίσημοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., Α.Ε.Ι. και φορείς εκπαίδευσης.

9.     Δημοσίευση άρθρων, σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, σχετικών με την εκπαίδευση, που αξιοποιούν την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Το συγγραφικό έργο των υποψηφίων σχολικών συμβούλων υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή (cd ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης) και αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο διεθνής πρότυπος αριθμός βιβλίου (ISBN: International Standard Book Number). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

Τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί υποβάλλονται σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (cd ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης) ή αναφέρονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επίσημων φορέων ή των έγκυρων επιστημονικών περιοδικών όπου έγινε η ανάρτηση της δημοσίευσης, καθώς και η διαδρομή για την εύρεση της ανάρτησης και δεν υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

η) Βεβαίωση διδασκαλίας σε πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. , Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή στα διδασκαλεία εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΠΔ. 407/1980) ή με απόφαση του οικείου τμήματος.

θ) Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπεύθυνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπεύθυνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, κέντρου συμβουλευτικής και προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),  γραφείο σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), εργαστηριακού κέντρου φυσικών επιστημών (ΕΚΦΕ), κέντρου πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), συμβουλευτικού σταθμού νέων, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ι) Βεβαίωση συμμετοχής σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωματικά μέλη, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των αναπληρωματικών μελών, έχουν συμμετάσχει σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το έτος.

 

ια) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών(Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί  από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις και τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων, καθοδηγητικού έργου καθώς και στη συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια  θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξη και λήξης.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η κατάταξη των υποψηφίων στους κατά τα ανωτέρω πίνακες θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων επιλογής και της αποτίμησης των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 10, 11,12,13,16,17,18,19,24,25 και 29 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

Για την εκπαιδευτική υπηρεσία υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται και η υπηρεσία που έχει προσφερθεί σε θέση σχολικού συμβούλου καθώς και στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι πίνακες σχολικών συμβούλων που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31 Ιουλίου 2015, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 3848/2010 άρθρο 29:

 • μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1
 • δεν ισχύει η προϋπόθεση  συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης
 • το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δε λαμβάνεται υπόψη.
 • το πιστοποιητικό καθοδηγητικής επάρκειας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή σχολικών συμβούλων.

Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για την καθοδηγητική επάρκεια και πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1, η επιτυχής συμμετοχή στα οποία καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο σχολικός σύμβουλος αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και με το Δ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (τηλ. 210-3442268, 210-3443308, 210-3442264, 210-3442353).

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί από μία φορά στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΘΝΟΣ» και στο διαδίκτυο.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εσωτερική διανομή

1.   Γραφείο  Υπουργού

2.   Γραφείο της αναπληρώτριας Υπουργού

3.   Γραφείο  Υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου Εύης

4.   Γραφείο Γενικού Γραμματέα

5.   Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

6.   Γενική Διεύθυνση  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

7.   Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.

8.   Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε -Τμήμα Δ΄

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
 2. Διευθύνσεις  και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας( με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα σχολεία του νομού τους)
 3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
 4. Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
 5. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Μεσογείων 396-15341 Αθήνα
 6. Κ.Ε.Ε. Αγ. Ανδρέα 2 10556 Πλάκα, Αθήνα
 7. Ο.Ε.Ε.Κ. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία
 8. Πανεπιστήμια της χώρας
 9. Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας
 10. Βιβλιοθήκες
 11. Ακαδημία Αθηνών
 12. Γ.Α.Κ.
 13. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
 14. Ο.Ε.Π.Ε.Κ.
 15. Π.Ε.Κ.
 16. Ανώτατες Εκκλησιαστικές ακαδημίες
 17. Μητροπόλεις
 18. Ο.Λ.Μ.Ε. Κορνάρου 2, 10563 Αθήνα

ΠΗΓΗ: minedu.gov.gr

Article
Go To Top